Spojená škola internátna, Rožňava

CŠPP -  Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

 

     V zmysle § 130 školského zákona, poradenské zariadenie poskytuje odbornú starostlivosť pre deti od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

      CŠPP v Rožňave sa bude orientovať predovšetkým na poskytovanie komplexnej psychologickej, špeciálno-pedagogickej diagnostiky, poradenskej činnosti deťom predškolského veku, žiakom základných a stredných škôl.

Naďalej budeme poskytovať odbornú metodickú pomoc riaditeľom a pedagógom škôl, poradenskú a konzultačnú pomoc rodičom a iným záujemcom.

     ŠPP (Špeciálno-pedagogická poradňa) bude vykonávať odborné činnosti najmä:
  • vo vlastnom zariadení
  • ambulantne, v rámci špeciálno-pedagogického poradenstva poskytovaním odbornej pomoci školám pri vzdelávaní individuálne začlenených žiakov so ŠVVP
  • ambulantne, poskytovaním špeciálno-pedagogických aktivít, reedukačných a korekčných cvičení pre žiakov so ŠVVP

 

        V rámci uskutočňovania prioritných činností CŠPP spolupracovať predovšetkým so zákonnými zástupcami detí, žiakov a študentov so ŠVVP, pedagógmi škôl a školských zariadení, zdravot. pracovníkmi, klinickými a poradenskými psychológmi a logopédmi.

 

Špeciálno-pedagogický a psychologický servis v tomto šk. roku zabezpečujú:

 
  • PaeDr. Hroncová Adriena - somatopéd
  • p. Takáčova Zlatica - logopéd, psychopéd
  • Mgr. Krčmárová Mária - psychológ
  • PhDr. Bödöková Denisa - logopéd
  • Mgr. Hlaváčová Stela - odborný zamestnanec

     

 Telefonický kontakt: 058/ 7322 332 - spojovateľka

Kontakt

Peter Nagy - Webmaster

png@zmail.sk

Zeleného stromu 8,
048 01 Rožňava

058/73 22 33 2

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Web stránky zadarmo Webnode